Fresh Fruits

Fresh NZ Prince Apple
30 - 2's (8cm - 8.5cm)

RM10.50

Fresh NZ Granny Smith Green Apple
120 - 5's (7cm - 7.5cm)

RM10.50

Zespri Sungold Kiwi
4'S

RM17.20

Fresh Nz Queen Apple
30 - 2's (8cm - 8.5cm)

RM12.50

Zespri Green Kiwi
5's

RM13.20

EG Fresh Fuji Apple 113
5's

RM9.50

Ya Pear 96
10'S

RM10.60

EG Navel Orange 40 (Large Saiz)
2's

RM7.99

EG Navel Orange 88 (Small Saiz)
4's

RM5.99

Eg Ya Pear (Size 96's)
4's

RM4.99

EG Ya Pear (Size 96's)
9's

RM9.99

Fresh Fuji Apple 6's
125-6's

RM7.99

Fresh Gong Pear - 45
1KG +-

RM9.40

Fresh Gong Pear - 36
1KG +-

RM9.40

Red Globe Grape / Anggur / 葡萄
PER KG

RM23.90

EG Navel Orange 100
5's

RM5.99

EG Golden Pear
WHITE

RM9.99

EG Green Golden Pear
Per KG

RM9.99

New Zealand Beauty Apple 150-6'S
6'S PER PACK

RM8.99

Eg Ya Pear - Saiz 112
10'S

RM8.99

Eg Navel Orange Saiz64
4'S

RM8.59

Egypt. Orange
1KG

RM7.99

arrow_upward